از تاریخچه چاپ چه می دانید؟

Tags: |

نگاهی اجمالی به سابقه ی تاریخی چاپ در دنیا تاریخچه چاپ ثبت و ضبط اندیشه ها و تصورات و تخیلات بشری بر روی اشیاء مختلف در ابتدای امر کاری ابتدایی و صر فاً به منظور ارتباط ، تزئین و حفظ اطلاعات در تمدن های قدیم بوده است . روش های چاپ به موازات توسعه ی ساختار های اجتماعی متحول